Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Studio JŠ s.r.o., so sídlom: 1435 Krásno nad Kysucou 023 02, IČO: 46 376 194, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 55461/L (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“). Pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb nás môžete kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov:


E-mail: privacy@pindex.sk

Korešpondenčná adresa: Studio JŠ s.r.o ,1435 Krásno nad Kysucou 023 02, Slovenská republika

 

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide najmä o návštevníkov a používateľov portálu www.pindex.sk (ďalej len ako „PINDEX“) a pedagógov vysokých škôl, ktorí sú na PINDEX hodnotení. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,[1] tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli akejkoľvek informácii a/alebo súhrnu informácií uvedených v tomto dokumente neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

 

Prečo spracúvame osobné údaje? 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 
 • poskytovať tzv. služby informačnej spoločnosti na PINDEXe
 • efektívne riadiť naše ľudské zdroje;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť naše oprávnené záujmy a oprávnené záujmy tretích strán.
 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje? 

Nižšie uvedený prehľad vysvetľuje, k akým účelom spracúvania dochádza v rámci činnosti našej spoločnosti.

 
Kategória účelov 
Účel spracúvania osobných údajov 
Primárny právny základ
Ochrana oprávnených záujmov 
1.
Ochrana majetku a bezpečnosti
Oprávnený záujem
2.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)
Oprávnený záujem
3.
Hodnotenie pedagógov na PINDEXe
Oprávnený záujem
4.
Výskumné a vývojárske účely (development PINDEX)
Oprávnený záujem
B2C zmluvy
5.
Plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobami
Plnenie zmluvy
6.
Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti
Plnenie zmluvy
Plnenie zákonných povinností
7.
IT bezpečnosť
Plnenie zákonných povinností
8.
Účtovné a daňové účely
Plnenie zákonných povinností
9.
Plnenie zákonných povinností podľa osobitných zákonov
Plnenie zákonných povinností
PR a marketing
10.
Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach
Oprávnený záujem
11.
Zasielanie newsletteru
Súhlas a/alebo oprávnený záujem
12.
Zvyšovanie predaja tovarov a služieb (cielená reklama)
Oprávnený záujem a/alebo súhlas
13.
Spotrebiteľské súťaže
Zmluva a/alebo súhlas
Účtovníctvo a dane
14.
Účtovné a daňové účely
Plnenie zákonných povinností
Archívne účely a štatistika
15.
Archívne účely a správa registratúry
Čl. 89 GDPR, recitál 50 GDPR
16.
Štatistické účely
Čl. 89 GDPR, recitál 50 GDPR
  


Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme? 

Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nižšie nájdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov: 


Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa
Ide najmä o opatrenia a technológie zamerané na kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov. Kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý nepriamo vyplýva aj z § 13 ods. 4 Zákonníka práce.
Hodnotenie pedagógov na PINDEXe
Ide o hlavný zmysel a poslanie projektu PINDEX, ktorý má prinášať etickú a konštruktívnu spätnú väzbu pedagógom v praxi a napomôcť tak skvalitňovaniu slovenského školského systému, zlepšovaniu výučby na školách ako aj ocenenia kvalitnej práce dobrých pedagógov.
Výskumné a vývojárske účely (DEVELOPMENT PINDEX)
Ide o testovanie, skúmanie dát a používateľského správania pre zlepšovanie existujúcich funkcionalít a tvorbu nových vylepšení nášho webu, čo považujeme za náš oprávnený záujem.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)
V ojedinelých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci, čo považujeme za náš oprávnený záujem.
Ochrana majetku a bezpečnosti
Ochranu majetku a bezpečnosti našej spoločnosti, ale aj našich spolupracovníkov alebo návštevníkov považujeme za náš oprávnený záujem. Spoliehame sa naňho pri zabezpečovaní bezpečnosti našich informačných aktív a IT systémov alebo pri fyzickej ochrane priestorov napr. kamerovými systémami alebo kontrolou vstupov do našich priestorov.
Prevádzkovanie a správa profilov na sociálnych sieťach vrátane diskusných fór
Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram), spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem, ktorým je zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti v online prostredí.
Zvyšovanie predaja tovarov a služieb (cielená reklama)
Ak na základe právnych pravidiel nevyžadujeme Váš súhlas (napr. so spracúvaním cookies pre potreby cielenej reklamy) spoliehame sa pri aktivitách podporujúcich naše komerčné úsilie (napr. pri používaní rôznych analytických nástrojov) na oprávnený záujem. 
 


Na aké marketingové a PR účely spracúvame Vaše osobné údaje? 

Pri zasielaní newsletterov spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe súhlasu alebo oprávneného záujmu (v spojitosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách. Náš marketingový newsletter zameriavame na existujúcich používateľov portálu PINDEX, ktorých kontaktnú emailovú adresu sme získali v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti. Z odberu noviniek newslettrom je možné kedykoľvek sa odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v každom marketingovo zameranom emaily. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem.

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený prístupovou rolou vyplývajúcou z pracovnej funkcie konkrétneho zamestnanca, resp. spolupracovníka. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovnými kategóriám príjemcov osobných údajov:

 
 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom;
 • prevádzkovateľom sociálnych sietí, na ktorých máme zriadený profesionálne spravovaný profil;
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom);
 • mzdovým a účtovným spoločnostiam;
 • poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. Microsoft One Drive alebo Sharepoint);
 • Sociálnej poisťovni, dôchodcovsky správcovským poisťovniam, doplnkové dôchodcovské poisťovne, zdravotné poisťovne, Úradu sociálnych vecí a rodiny;
 • poštovým doručovateľom a kuriérskym službám;
 • zamestnancov vyššie uvedených osôb.
 

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sud-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servre sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 
Účel 
Všeobecná doba uchovávania osobných údajov 
Personálne a mzdové účely
Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov (spravidla 10 rokov po ukončení pracovného pomeru).
Fotografie zamestnancov
Počas trvania pracovného pomeru.
Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa
4 roky.
Agenda zamestnaneckých benefitov
Počas trvania zmluvného vzťahu.
Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačoch
2 roky.
Ochrana majetku a bezpečnosti
Maximálne 3 roky
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)
Až do premlčania právneho nároku.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)
Až do premlčania právneho nároku.
Hodnotenie pedagógov na PINDEXe
Až do podania úspešnej námietky
Výskumné a vývojárske účely (development PINDEX)
1 rok
Plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobami
3 roky po vysporiadaní všetkých záväzkov zo zmluvného vzťahu
Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti
3 roky po vysporiadaní všetkých záväzkov zo zmluvného vzťahu
IT bezpečnosť
1 rok
Účtovné a daňové účely
Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.
Plnenie zákonných povinností podľa osobitných zákonov
Počas zákonom ustanovenej lehoty alebo do uplynutia úložnej lehoty pre registratúrny záznam a ukončenia vyraďovacieho konania
Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach
Do podania úspešnej námietky
Zasielanie newsletteru
Do podania námietky a/alebo odhlásenia sa z odberu
Zvyšovanie predaja tovarov a služieb (cielená reklama)
Do podania námietky a/alebo ukončenia danej činnosti, príp. kampane
Spotrebiteľské súťaže
Do ukončenia súťaže a vysporiadania súvisiacich záväzkov
Archívne účely a správa registratúry
Počas lehôt uloženia podľa registratúrneho plánu a ukončenia vyraďovacieho konania
Štatistické účely
Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania spravidla avšak nie dlhšie ako je potrebné na zostavenie štatistiky
  

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje? 

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 
 • registráciou na PINDEXe;
 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;
 • komunikáciou s Vami;
 • účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.
 

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od registrovaných používateľov PINDEXu, ktorí v súlade s Podmienkami používania PINDEX, vyhlásili, že majú Váš písomný súhlas dotknutej osoby s poskytnutím osobných údajov. Ak sú Vaše osobné údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy alebo splnenie našej zákonnej povinnosti (viď právne základy k jednotlivým účelom vyššie) a vy sa ich rozhodnete neposkytnúť nebudeme môcť uzatvoriť zmluvný vzťah, či poskytovať služby, ktoré od nás žiadate.

V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba? 

 
Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“ 
 
„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie.“
 
  

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 
 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20.
 

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti kontaktujte nás prostredníctvom kontaktov uvedených v úvode tohto dokumentu.

 

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk), ktorý je našim hlavným dozorným orgánom alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.


Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.


Cookies 

Prečítajte si viac o tom čo sú a ako používame súbory cookies tu: http://pindex.sk/pindex/pouzivanie-suborov-cookie


Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.


V Bratislave, 24. mája 2018

Schválil: Juraj Švancár, Co-founder projektu PINDEX


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

[2] https://www.pindex.sk/contact