Etické princípy


Publikované hodnotenie učiteľov a ubytovacích zariadení nemôže porušovať zákony, dobré mravy ani etiku a slušnosť. Inak si vyhradzujeme právo ho neuverejniť alebo zmazať. Študent alebo absolvent, resp. hodnotiaci preberá zodpovednosť za zverejnené príspevky a zverejnením hodnotenia súhlasí s našimi etickými princípmi.


Ďakujeme, že ich rešpektuješ aj Ty, a teda:

  • - hodnotíš podľa skutočnej skúsenosti a pravdivo,
  • - vyjadruješ sa slušne,
  • - nepoužívaš urážlivé, zastrašujúce, rasistické, xenofóbne, sexuálne orientované alebo inak nevhodné vyjadrenia,
  • - kritizuješ konštruktívne,
  • - nikoho neobviňuješ zo závažných trestných činov – na to slúži Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo polícia,
  • - nepodsúvaš do hodnotenia reklamu ani iné záujmy,
  • - ak si učiteľ alebo pracuješ v ubytovacom zariadení, nehodnotíš seba ani svojich kolegov - učiteľov ani nijako nekalo neovplyvňuješ hodnotenia.

Kódex Pindexáka

 

I. Medzi hodnotiacimi a diskutérmi privítame zaregistrovaných Pindexákov, ktorí sa neznížia k porušovaniu pravidiel tohto Kódexu.

 

II. Obsah príspevkov v jednotlivých hodnoteniach či diskusných príspevkov nebude podliehať mazaniu, ak sa hodnotiaci či diskutéri, ktorým na internetovom portáli Pindex umožníme vyjadriť svoj názor a debatovať s inými užívateľmi, zdržia nekultivovaných vulgarizmov, hrubých útokov a nebudú porušovať tento Kódex.

 

To znamená:

III. Autori príspevkov hodnotení či diskusií nesmú nikoho diskriminovať ani podnecovať rasovú, náboženskú, národnostnú, profesijnú neznášanlivosť či sexizmus a iné formy znevažovania druhých.

 

IV. V hodnoteniach či diskusiách neakceptujeme ponižovanie, ohováranie, vulgárnosti, oplzlosti a urážky, vyhrážky ani nabádanie k protispoločenským aktivitám, násilnostiam či nezákonnému alebo protizákonnému konaniu.

 

V. Hodnotiaci či diskutér je povinný rešpektovať súkromie iných. Nesmie preto zverejňovať nijaké osobné/identifikačné údaje (bytové či mailové adresy, telefónne čísla, čísla mobilov, fotografie a podobne).

 

VI. Nie je dovolené sa skrývať za meno a identitu niekoho iného.

 

VII. Prípustné nie je uvádzanie odkazov na internetové stránky, ktoré nesúvisia s témou diskusií a nepripúšťa sa ani reklama či propagovanie komerčných činností.

 

VIII. Prostredníctvom diskusií sa nesmú rozširovať spamy.

 

IX. Admin má právo odstrániť príspevky, ktoré nie sú v súlade s týmito ustanoveniami alebo sa odkláňajú od témy diskusie, prípadne sa snažia diskusiu znemožniť.

 

X. Ak hodnotiaci či diskutér opakovane poruší Kódex Pindexáka na vysokoškolskom portáli www.pindex.sk, Admin má právo zablokovať, prípadne zrušiť jeho účet.


vytvorené Pindex Tímom