Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Radlinského 9, 812 37 Bratislava

B

Základné informácie

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity. História fakulty sa odvíja od školského roku 1940/41, keď bol na Odbore chemickotechnologického inžinierstva otvorený pre päť externých učiteľov a asi sto poslucháčov prvý akademický rok. Až zákon o vysokých školách z roku 1950 zmenil odbor na samostatnú Chemickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej.Môže sa zdať, že 77 rokov fakulty nie je veľa. Univerzitné vzdelávanie v oblasti technickej chémie má však na Slovensku oveľa dlhšiu históriu. Fakulta nadväzuje na najlepšie tradície Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, ktorá patrila vo svojej dobe medzi popredné technické univerzity v Európe. Banská Štiavnica bola koncom osemnásteho storočia tretie najväčšie mesto v Uhorsku a na prestížnej akadémii študovali poslucháči z Nemecka, Dánska, Španielska a celej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Chémiu tam vyučovali významní vedci ako Nikolaus Joseph von Jacquin alebo Anton Ruprecht. Slávny Lavoisier si prof. Jacquina veľmi vážil a považoval ho za jedného z najlepších predstaviteľov antiflogistického prúdu v chémii. Na akadémii určitý čas pôsobil aj známy matematik a fyzik Christian Doppler. Nedávno sme si pripomenuli 250. výročie založenia tejto významnej vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, ktorá je pre nás zdrojom trvalej inšpirácie. Postupujúcou industrializáciou a budovaním priemyslu po druhej svetovej vojne, dostala technická chémia nový impulz. Absolventi vtedajšej fakulty stáli pri zrode moderného priemyslu a zaslúžili sa aj o vznik výskumnej základne slovenskej chémie a potravinárstva. Dnes je Fakulta chemickej a potravinárskej technológie rešpektovanou univerzitnou inštitúciou, ktorá počas svojej existencie vychovala viac ako 19 000 inžinierov a 3700 kandidátov vied pre celé spektrum chemického a potravinárskeho priemyslu. Viacerí naši absolventi sa stali vedúcimi pracovníkmi v priemysle, manažérmi významných firiem, ministrami vlády, veľvyslancami našej vlasti v zahraničí (USA, Austrália, Južná Kórea, Keňa), alebo rektormi iných univerzít (Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach). Veľmi dobré renomé našej fakulty potvrdzujú autority, ktoré v uplynulom období hodnotili úroveň vedy a vzdelávania na našej Alma mater. Akreditačná komisia SR ale aj nezávislá ratingová agentúra ARRA dlhodobo zaraďujú FCHPT na prvé miesto medzi technickými fakultami na Slovensku.Fakulta chemickej a potravinárskej technológie má v systéme slovenského univerzitného školstva výnimočné postavenie. Je jedinou fakultou poskytujúcou úplné vysokoškolské vzdelanie založené na kvalitnom chemicko-inžinierskom a prírodovednom teoretickom základe, vychovávajúcou inžinierov pre všetky odvetvia chemického a potravinárskeho priemyslu. V súčasnosti na fakulte študuje približne 2 000 študentov vo všetkých troch stupňoch štúdia, vzdelávaniu ktorých sa venuje 46 profesorov, 75 docentov a 77 odborných asistentov.FCHPT ponúka študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj kurzy ďalšieho vzdelávania včítane modulov pre Univerzitu tretieho veku. Prvý - bakalársky stupeň trvá tri roky a má päť študijných programov zameraných na chémiu, medicínsku chémiu, chemické inžinierstvo, biotechnológiu a potravinárstvo. Tento stupeň štúdia končí bakalárskym projektom a štátnou záverečnou skúškou, pričom študent získa titul "bakalár". V inžinierskom stupni štúdia má fakulta akreditovaných 12 študijných programov. Získanie inžinierskeho titulu (Ing.) je podmienené absolvovaním štátnej záverečnej skúšky. Súčasne so základmi prírodných vied študenti všetkých odborov študujú technologické predmety, ako sú chemické inžinierstvo, riadenie technologických procesov, základy chemických a potravinárskych technológií, biotechnológiu ako aj predmety ekonomické, právnické a ekologické. Najvyššia forma univerzitného štúdia je doktorandské štúdium, ktoré pripravuje absolventov na samostatnú vedeckú činnosť. V roku 2015 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR priznal fakulte právo vzdelávať a vykonávať skúšky v doktorandskom štúdiu v 17 odboroch: Chemická fyzika, Anorganická chémia, Organická chémia, Analytická chémia, Fyzikálna chémia, Makromolekulová chémia, Teoretická a počítačová chémia, Biochémia, Chémia a technológia životného prostredia, Ochrana materiálov a objektov dedičstva Riadenie procesov, Chemické inžinierstvo, Anorganická technológia a materiály, Organická technológia a technológia palív, Technológia polymérnych materiálov, Chémia a technológia požívatín a Biotechnológia.Nutným predpokladom kvalitného univerzitného vzdelávania je jeho tesné spojenie s výskumom. Na fakulte sa vyprofilovali vedecké školy ktoré nadviazali na tie najlepšie tradície svojich predchodcov. Výskum sa orientuje najmä na oblasti štruktúry látok, chemických technológií a biotechnológií, potravinárstva a výživy, regulácie a riadenia chemických procesov, ochrany kultúrneho dedičstva a životného prostredia. Fakulta sa aktívne podieľa na riešení významných rámcových projektov EU, projektov Európskych štrukturálnych fondov a domácich vedeckých projektov agentúr VEGA, KEGA a VA. Za významný faktor rozvoja vedeckovýskumnej činnosti považuje fakulta úzku spoluprácu s priemyslom. Veľký záujem výrobnej sféry o spoluprácu je dôkazom, že výsledky výskumu nachádzajú uplatnenie v praktickom využití a technologická fakulta napĺňa aj v tomto ohľade svoje poslanie.Súčasťou fakulty je aj Slovenská chemická knižnica. Je dôležitou celoslovenskou ustanovizňou a slúži ako zdroj chemických informácií pre širokú odbornú verejnosť. Súčasný fond knižnice spolu so špičkovými informačnými technológiami, zabezpečujú kvalitné zázemie pre vedeckú a výskumnú činnosť. Fakulta sa podieľa aj na vydávaní odbornej časopiseckej literatúry, napr. Chemical Papers, Acta Chimica Slovaca, Vlákna a textil a Vinič a víno.Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU sa už  77 rokov snaží nielen vzdelávať a skúmať, ale aj vychovávať k hrdosti na svoju školu a pracovisko.
Zobraziť viac

Učitelia

Napíšte nám

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Tel..:  +421 2 529 230 11
Web:  

Napíšte nám